Hovedseksjon

Vår profil

panoramabilde av skolen sett fra hovedinngangen

Kunnskap, vennskap og glede

Skolens visjon er: En skole for kunnskap, vennskap og glede. Elever og ansatte ved Mortensrud skole arbeider målrettet mot denne visjonen og vi vektlegger at læring og læringsglede skal være sentralt i alt vi gjør. God omgangstone er en forutsetning for alle oss som holder til på Mortensrud skole.

Mortensrud skole er en barneskole som ligger i bydel Søndre Nordstrand. Skolen har om lag 400 elever og 70 ansatte.

Skolen ble bygget i 1986 og består av hovedbygg, idrettshall og klasseromshus og paviljonger. Skolegården legger til rette for at elevene kan ha varierte aktiviteter,  med blant annet lekeapparater, naturtomt og ballbane.

 

HVORDAN ARBEIDER VI FOR Å OPPNÅ VISJONEN?

 

Fokus på Traumesensitiv tilnærming

Skolen har spesielt fokus på Traumesensitiv tilnærming (TST). Gjennom vår satsning på TST ønsker vi å bli flinkere til å prøve og forstå hva som lever bak elevenes atferd og hva vi som voksne kan endre på for at elevene skal lykkes i skolehverdagen. I den sammenheng har skolen ansatt en egen leder for å implementere og videreutvikle vår kompetanse innenfor TST. Ved å gå inn på Satsingsområder vil du finne mer om dette og skolens øvrige satsingsområder.

Tett og godt foreldresamarbeid

Skolen legger vekt på et tett og godt foreldresamarbeid for å kunne gi hver enkelt elev en best mulig skolegang. For å få til dette er skolen avhengig av en tett og god dialog med dere foresatte. Skolen bruker følgende kommunikasjonsplattformer; hjemmeside, Skolemelding og Skole SMS. I tillegg kommer ordinære utviklingssamtaler, foreldremøter og diverse andre informasjonsmøter. Skolen har også et aktivt FAU som er en viktig samarbeidspartner. I FAU møter alltid to av skolens ledelse.

Skolen oppfordrer alle foresatte til å laste ned meldingsappen Skolemelding slik at den brukes i den skriftlige kommunikasjonen med skolen.

Språkutviklende undervisning

På Mortensrud skole arbeider vi systematisk med elevenes språkutvikling i alle fag. Vi tar i bruk metoder som Word Generation, sjangerpedagogikk og elevenes bakgrunnskunnskaper og flerspråklighet for å øke elevenes språkkompetanse.

Tett samarbeid mellom skole og AKS

AKS på Mortensrud skole har nesten 100% deltakelse. Alle elever har mulighet til gratis kjernetid på Aks. Gjennom et tett og godt samarbeid mellom skole og Aks ønsker vi å utnytte den tiden elevene er på Aks og skole beste mulig. For å få til dette trenger vi tett og godt samarbeid samt at de ansatte og Aks får tilgang til den samme kompetansehevingen. På den måten sørger vi for et VI- dere alle på Mortensrud, uansett om vi arbeider i skole eller på Aks, bidrar til elevenes faglige og sosiale utvikling.

LK 20

I 2020 fikk skolene en ny læreplan. På Mortensrud skole arbeider vi aktivt med innholdet i LK 20. Dette gjør vi gjennom bl.a erfaringsdeling i profesjonsfelleskapet på fellestid og teamtid og aller viktigst gjennom måten vi planlegger og gjennomfører undervisningen på.

Skolens visjon er:

En skole for kunnskap, vennskap og glede. 

 

Elever og ansatte ved Mortensrud skole arbeider målrettet mot denne visjonen og vi vektlegger at læring og læringsglede skal være sentralt i alt vi gjør.