Hovedseksjon

Elevenes skolemiljø

Elever i lek på lekeapparatVårt mål er at alle elever skal trives på Mortensrud skole. Opplæringsloven gir klare føringer for hvordan skolen skal jobbe for å få til et godt skolemiljø. Mortensrud skole arbeider aktivt med dette. Skolen har et aktivt elevråd i tillegg satser vi på mange positive miljøaktiviteter som vi håper vil bidra til elevenes trivsel. Dette er aktiviteter som: Skolefrokost, åpent bibliotek etter skoleslutt, åpen gymsal i storefri, Mortensrudkompiser, åpen skole i feriene, organiserte aktiviteter og leker i friminuttene. Skolen har og et stort fokus på inkluderende undervisning hvor vårt mål er at alle skal oppleve mestring og læring. I tillegg har skolen et eget miljøteam som jobber samen med lærerne og skolens ledelse for at alle elever skal oppleve et trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.

Definisjon av ”krenkende atferd” etter Opplæringslova § 9a–3 andre ledd:  "Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». 

Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. Definisjon av mobbing: ”Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid ”(Erling Roland ). Foreldre/foresatte og elever har rett til enkeltvedtak ved henstilling i forbindelse med det psykososiale miljøet. Under dokumenter finner du  mal for henstilling og klage.