Hovedseksjon

Laget til eleven

Informasjon om fagtjenestene

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis helsefremmende og sykdomsforebyggende tilbud til alle barn i skolealder. Tilbudet innebærer helseundersøkelser, veiledning, råd og støtte til elever og deres foresatte. Skolehelsetjenesten tilbyr individuelt tilpassende støttesamtaler og oppfølging etter behov ved fysiske, psykiske eller sosiale utfordringer på skolen og på fritiden. Mortensrud skole har både helsesykepleier og fysioterapeut.

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: 47 64 30 93  liv.randi.hansen@bsn.oslo.kommune.no
Helsesykepleier: 95 23 94 33 rajinder.kaur@bsn.oslo.kommune.no

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans med tanke på spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Elever som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Før vedtak om spesialundervisning skal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utarbeide en sakkyndig vurdering.   Kontaktinformasjon: 23191600 (nr. til Mortensrud skole)

Barnevernet

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barnevernet skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Barnevernet ønsker et godt samarbeid med foreldre, og kan hjelpe med mange ulike hjelpetiltak. Kontaktinformasjon: 913 33 303

Forebyggende tjeneste, politiet

Forebyggende tjeneste hos Manglerud politi har fokus på barn og ungdom. Sammen med foreldre og tverretatlige samarbeidspartnere jobber de for å forhindre førstegangskriminelle, stanse gjengangere, følge opp ofre og sørge for at det er trygt på Mortensrud. Hvis politiet er bekymret for at et barn har problemer, har gjort eller kan komme til å gjøre noe straffbart, kan de blant annet kalle inn barnet og foreldrene til en bekymringssamtale. Kontaktinformasjon: 02800

Utekontakten (kriminalitetsforebyggende team)

Utekontakten er en del av hjelpetjenestene i Bydel Søndre Nordstrand og formålet deres er å drive rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for ungdom i alderen 12-25 år. De jobber relasjonsfokusert gjennom oppsøkende arbeid på ungdommers arena på både dag- og kveldstid. Foreldre kan ta kontakt med utekontakten ved bekymring for ungdommer eller ungdomsmiljø. Kontaktinformasjon: Gregory Gurvich, 90881203, kft@bsn.oslo.kommune.no

 

 

Information about the school's partners

 

The school health services

The School Health Service is a free health promoting and disease preventing offering for all pupils at Mortensrud school. The offer includes health surveys, guidance, advice and support for pupils and their parents. The school health service offers individually tailor-made support interviews and follow-up as needed for physical, mental or social challenges at school and at leisure. Mortensrud school has both a public health nurse and a physiotherapist.

Contact info:  

Public health nurse: 47 64 30 93  liv.randi.hansen@bsn.oslo.kommune.no

Public health nurse: 95 23 94 33 rajinder.kaur@bsn.oslo.kommune.no

Educational and psychological counselling service (PPT)

The educational and psychological counselling service (PPT) is the municipality's advisory and expert body with regard to issues concerning children, adolescents and adults who have a difficult education or upbringing situation. Students who do not have or can benefit from the regular education offer are entitled to special education. Before deciding on special education, the PPT must prepare an expert assessment. Contact info: 23191600 (Mortensrud school)

The Child Welfare Service

The Child Welfare Service work to ensure that children and young people, who live in conditions that can damage their health and development, receive the necessary help, care and protection at the right time. The child welfare service shall contribute to ensure that children and young people meet with security, love and understanding and that all children and young people have good and safe conditions for growing up. In cooperation with the parents, the child welfare service can help with many different aid measures.                        Contact info: 913 33 303

The preventive service, police

The preventive service at Manglerud police station focuses on children and youth. Together with parents and partners in Søndre Nordstrand and Oslo kommune, they work to prevent first-time criminals, stop regulars, follow up victims and make sure Mortensrud is a safe place to be. If the police are concerned that a child has problems, has done or might do something criminal, they can e.g. summon the child and parents for a concern conversation.                 Contact info: 02800

The outreach service (crime prevention team)

The outreach service is preventive and target youth aged 10-25 years, in Bydel Søndre Nordstrand. Their work has a relational focus on youth arenaes both in daytime and evening hours. Parents can contact the outreach services if they are concerned about adolescents or the youth environment. Contact info: Gregory Gurvich, 90881203, kft@bsn.oslo.kommune.no