Hovedseksjon

Logoped

Hva er en logoped?

En logoped utreder og arbeider med barn, unge og voksne med ulike former for kommunikasjonsvansker. Det finnes flere ulike former for kommunikasjonsvansker blant annet stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker (stamming eller løpsk tale).

Hvem kan henvise?

Foresatte, eleven selv (ved fylte 15 år), barnehager, skoler, helsetjenesten og kompetansesentra etter samtykke fra foresatte.

Hva gjør du om du tror du barnet ditt trenger hjelp av en logoped?

Ta kontakt med barnets kontaktlærer eller skolens sosiallærer for hjelp til å fylle ut nødvendige opplysniger.

Du kan også laste ned skjemaet og fylle ut selv. Henvisning til PPT sendes det lokale PPT-kontoret som faglig og geografisk har ansvaret. Du kan også levere skjemaet til skolens kontor.

Utredningen innebærer:

Logopeden utreder og underviser elever som blir henvist på grunn av språk, uttale, taleflyt, stemme, dysfagi og lese- og skrivevansker.

Logopedene bistår også hjem, skole og barnehage i forlengelse av en henvisning.