Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Rektor vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon, og dersom det er forsvarlig, skal rektor deretter forholde seg til de til en hver tid gjeldende regler. Forsvarlighet vurderes ut fra blant annet fravær og faglig fungering på skolen.  

Selv om det er forsvarlig å gi permisjon, skal det ikke gis permisjon i perioder med prøver og kartlegginger på klassetrinnet.

Det skal videre normalt ikke gis permisjon til ekstra ferier. Dette gjelder også for reiser til opprinnelseslandet. Det skal normalt heller ikke innvilges permisjon til elever med udokumentert/ugyldig fravær fra skolen.

Det kan etter en individuell og skjønnsmessig vurdering innvilges permisjon til deltakelse i spesielle arrangementer og markeringer, for eksempel politisk arbeid, organisasjonsarbeid og familiebegivenheter. Det samme gjelder deltakelse ved idrettslig og kulturell konkurranse/stevne på høyt nivå. Formål med permisjoner som ikke faller inn under denne bestemmelsen, skal vurderes som søknad om ekstra ferie. Ved lang reisevei til arrangementet kan skolen vurdere å innvilge én eller to dager til selve reisen, men ikke mer.

Dersom en søknad om permisjon ikke innvilges, og eleven allikevel uteblir fra skolen, føres fraværet som ulegitimert. Slike saker følges opp etter regler som gjelder for fravær. 

Les hele Oslo kommunes permisjonsreglement for grunnskolen .