Strategisk plan

Verbalisering av Strategisk plan 2020 Mortensrud skole

 Skolens ambisjoner :
 
Mortensrud skole vil at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi har også som ambisjon at alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme. 

Styringsprinsippene i Oslo kommune er også gjeldene for Mortensrud skole. Dette betyr at elever, foresatte, ansatte og ledelse skal få større handlingsrom til påvirke utviklingen på egen skole ut fra egne prioriteringer og kjennskap til lokale forhold, men innenfor rammene av overordnede mål som er fastsatt av Oslo bystyre.

Mortensrud skole har på bakgrunn av resultatene skolen oppnådde i 2019 samt innføring av ny læreplan høsten 2020 identifisert følgende utfordringer som de viktigste utfordringene skolen må fokusere på i skoleåret 2020:

 

Utfordringer 2020 :

  • Sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter så tidlig som mulig
  • Sikre systematisk arbeid med læringsmiljøet på skolen
  • Undervisningen legger for lite til rette for dybdelæring

 

For å løse disse utfordringene har skolen følgende satsningsområder på Strategisk plan i 2020:
 

  • Utvikle og implementere planer for lese- og regneopplæringen.
  • Systematisk arbeid med læringsmiljøet , et ekstra fokus på felles konflikthåndtering og gjenopprettende samtale
  • Mer variasjon i undervisningsmetoder
     

Skolens satsningsområder/tiltak er et resultat av en grundig prosess i personalet og i elevrådsstyret samt samarbeid med FAU og Driftstyret.

Gjennom Strategisk plan for 2020 vil Mortensrud skole sikre at skolen vil nå Byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil bruke følgende parametere aktivt for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt: Nasjonale prøver og elevundersøkelsen.