Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan 2021 Mortensrud skole

Skolens ambisjoner :

Mortensrud skole vil at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi har også som ambisjon at alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme.

Styringsprinsippene i Oslo kommune er også gjeldende for Mortensrud skole. Dette betyr at elever, foresatte, ansatte og ledelse skal få større handlingsrom til påvirke utviklingen på egen skole ut fra egne prioriteringer og kjennskap til lokale forhold, men innenfor rammene av overordnede mål som er fastsatt av Oslo bystyre.

Mortensrud skole har på bakgrunn av resultatene skolen oppnådde i 2020, samt innføring av ny læreplan høsten 2020, identifisert følgende utfordringer som de viktigste utfordringene skolen må fokusere på i skoleåret 2021:

Utfordringer 2021:

  • Styrke elevenes norskferdigheter
  • Implementere læreplanen spesielt med tanke på dybdelæring og elevaktivitet
  • Styrke systematikken i arbeidet med læringsmiljøet

For å løse disse utfordringene har skolen følgende satsningsområder på Strategisk plan i 2021:

  • Implementere ny læreplan
  • Sikre god lese- og skriveopplæring med ekstra fokus på norskspråklige ferdigheter
  • Systematisk arbeid med læringsmiljøet, med ekstra fokus på traumeutsatte barn.

Skolens satsningsområder/tiltak er et resultat av en grundig prosess i personalet og i elevrådsstyret samt samarbeid med FAU og Driftsstyret.

Gjennom Strategisk plan for 2021 vil Mortensrud skole sikre at skolen vil nå Byrådets langsiktige resultatmål. Skolen vil bruke følgende parametere aktivt for å kontrollere at skolens tiltak har ønsket effekt: Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen.