Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering Strategisk plan 2024 Mortensrud skole

 

Skolens ambisjoner :

Mortensrud skole vil at alle elever skal ha gode grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Vi har også som ambisjon at alle undervisningstimer skal bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen har også et tydelig mål om at samtlige elever skal oppleve et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing, vold og rasisme.

Styringsprinsippene i Oslo kommune er også gjeldende for Mortensrud skole. Dette betyr at elever, foresatte, ansatte og ledelse skal få større handlingsrom til påvirke utviklingen på egen skole ut fra egne prioriteringer og kjennskap til lokale forhold, men innenfor rammene av overordnede mål som er fastsatt av Oslo bystyre.

Skolens strategiske plan er et resultat av skolens kvalitative og kvantitive analyse gjennomørt i en prosess sammen med skolens ansatte, elever, foresatte og Driftsstyret.

 

Skolens satsningsområder er:

Språkutviklende undervisning i alle fag, traumesensitiv undervisning og et trygt og godt læringsmiljø.Gjennom disse satsningsområdene mener vi å kunne oppnå målene i Strategisk kart på sikt.

Mortensrud skole mener at disse tiltakene vil gi elevene bedre norskspråklige ferdigheter samt gi lærerne bedre muligheter for å lykkes med traumesensitiv undervisning. Dette vil igjen føre til et trygt og godt læringsmiljø og robuste klasserom hvor skolen kan få realistert sin visjon om Kunnskap, vennskap og glede!