Hovedseksjon

Miljøteamet

alle 7 i miljøteamet poserer med av statuen

Hvem er vi?


Siri Bolstad (sosiallærer og koordinator for Miljøteam)
Marianne Skjølberg (sosiallærer)
Malin Myren Foldal (leder av traumesensitiv undervisning)
Ivy Naisenya Kashu (miljøterapeut)
Farina Noreen Ahmed (miljøarbeider)
Ayse Celik (miljøarbeider)
Tove Sleperud (miljøarbeider)

Ved utvidet miljøteam deltar også Liv Randi Skuggerud Hansen og Rajinder Kaur (helsesykepleiere).

 

Hva er målet vårt?

Målet med miljøteamet er å bidra til at elever og klasser/ grupper skal ha et godt og trygt læringsmiljø. Vi skal hjelpe til med skolens målsetning om "Robuste klasserom".  Miljøteamet er et tverrfaglig team der helse også skal være en viktig del. Vi ønsker å være godt synlige på skolen for å få til et godt samarbeid med alle. Hovedoppgaven vår vil være at elevene skal trives i egen skolehverdag. Vi vil jobbe med relasjoner, det sosiale og emosjonelle og helse gjennom dialog, veiledning og samarbeid. Det kan være utfordringer som konflikter, vansker i relasjoner, høyt fravær, lav selvtillit/ selvfølelse, vansker med å strukturere skolehverdagen, press fra venner, foreldre eller sosiale medier. Det kan være utfordringer på individnivå, grupper eller hele klasser der en er bekymret for elevens/ elevenes psykososiale skolemiljø.

 

Hvordan jobber vi?

Lærere eller andre voksne ved skolen kan "henvise" til Miljøteamet skriftlig via et skjema. Dette for å sikre at informasjon er gitt videre og se på hva som eventuelt allerede er prøvd ut av tiltak.

Miljøteamet har møter hver mandag og fredag for å se på og drøfte og eventuelt delegere oppgaver. I tillegg vil alle saker drøftes videre med ledelsen i et elevmøte. Vi vil hele tiden være i tett dialog med den enkelte lærer/ team som eventuelt har meldt fra om en bekymring. Ved henviste saker skal det utarbeides en oppfølgingsplan der det står hvilke tiltak og hvem som er ansvarlig for å gjennomføre og evaluere dem. En slik plan bør da evalueres hyppig i samarbeid med alle som er involvert.

Arbeidsmetoder vi benytter observasjon, kartlegging og iverksetting av tiltak i samarbeid med kontaktlærere/ lærere, foreldre og lederteamet. Disse tiltakene kan være fortløpende veiledning i situasjoner, gjennomføre grupper ift. det sosiale, psykisk helsearbeid, samtaler, oppfølging av enkeltelever daglig eller ved ukestart og ukeslutt og generelt tettere oppfølging av det psykososiale læringsmiljøet. I noen tilfeller vil vi også se at det trengs eksterne aktører med. Det kan være PP- tjenesten, BUP, Familiesenteret eller andre instanser vi ser at kan være nyttig å ha med.

 

Hva tilbyr vi?

  • Kompetanseheving av personalet
  • Veiledning av lærere
  • Oppfølging av enkeltelever og klasser
  • Samarbeid med foresatte
  • Samarbeid med skolens eksterne samarbeidspartnere
  • Friminuttsaktiviteter
  • Samarbeid med bydel vedrørende ferietilbud
  • Skolefrokost
  • Aktiviteter etter skoletid
  • Organisering av foreldreinspeksjon (foreldrekoordinatorene)