Hovedseksjon

Språkutviklende undervisning

Språkutviklende undervisning 2023


SKAPE ROM FOR LÆRING


Visjonen for levekårssatsningen er følgende:

«Elevene på Mortensrud skole har gode språkferdigheter og opplever livsmestring som gir mulighet til å mestre skoleløpet og tilegne seg ønsket utdanning og tilknytning til arbeidsliv – på lik linje med elever fra andre bydeler».

 

Etter risikovurderinger i skolens plangruppe og ledelse er det identifisert barrierer for å nå målene i strategisk plan. En av barrierene er at elevene ved Mortensrud skole hadde for svake norskspråklige ferdigheter. Dette kommer frem i både kvalitative (observasjoner og samtaler) og kvantitative analyser (NSL, overgangsprøver, nasjonale prøver). På bakgrunn av dette fremkommer et behov for å jobbe mer systematisk og strukturert med språkutvikling, og dermed vil et delmål på veien mot målet vøre å øke medarbeideres kompetanse innen språkutviklende undervisning og aktivitet i alle fag.

 

HVA VIL VI OPPNÅ DET KOMMENDE ÅRET?


Etter to år i samarbeid med Dekomp og OsloMet rapporterer (evalueringsskjema vår 23) lærerne at de har økt kompetanse og bevissthet om begrepsinnlæring i et flerspråklig klasserom. De opplever at de er tryggere på hvordan man jobber med språkutviklende undervisning. Det oppleves større bevissthet rundt arbeid med ord, begreper og tekster. Videre rapporteres det at de har implementert nye verktøy og arbeidsmetoder, samt fått bekreftelse på metoder de allerede bruker.

 

Lærerne rapporterer at dette er metoder elevene profitterer på. Det observeres i elevenes hverdagsspråk, skolespråk og forståelse. Elevene deltar mer, de er nysgjerrige og det har hatt påvirkning på læringstrykket. Det fremkommer i evalueringen at det fortsatt trengs å arbeides med for å styrke kompetansen og at det er behov for å knytte det enda mer til praksis.

 

Mortensrud skole har for skoleåret 2023 utformet planer for hvordan drive dette utviklingsarbeidet internt på skolen. Det vil være ressurspersoner på skolen som skal drive dette arbeidet fremover, bestående av teamledere fra skolens plangruppe. Målet er at word generation, sjangerpedagogikk, aktivering av forkunnskaper og flerspråklighet som en ressurs blir en naturlig del av måten undervisningen/opplæringen både planlegges, gjennomføres og evalueres på slik at man ser økt elevaktivitet i klasserommene.