Helsesøster

Helsesøster:

Tegning av barn som leker helsesøster og elevLiv Randi S.Hansen

Epost: liv.randi.hansen@bsn.oslo.kommune.no
Telefon: 476 43 093 / 23 19 16 12

Tilstedetid på Mortensrud skole høsten 2018:

Trefftid hos helsesøster (utenom avtale) er mellom kl. 9.00–15.00

 • Uke 34: Tilstede hver dag
 • Uke 35: Ikke tilstede
 • Uke 36-37: Tilstede 4 dager per uke (tirsdag–fredag)
 • Uke 38-39: Ikke tilstede
 • Uke 40: Høstferie
 • Uke 41-43: Tilstede 4 dager per uke (tirsdag-fredag)
 • Uke 44-49: Helsesøster tilstede mandag
 • Uke 50-51: Helsesøster tilstede 4 dager per uke (tirsdag–fredag)

 

Skolelege: 

Etter avtale og behov, ta kontakt med helsesøster.

Tilbudet innebærer:

 • Helseundersøkelser
 • Veiledning og støtte til foreldre og elever.

Vi er opptatt av barnet og familiens helse og trivsel og tilbyr individuell tilpasset råd og støtte etter behov.

Skolehelsetjenesten har et fast program, men ønsker også å være tilgjengelig for elever som strever med ulike helseproblemer. 

Skolehelsetjenesten gir:

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i grupper.
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser.
 • Miljørettet tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
 • "Åpen dør" – være tilgjengelig for elevene.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
 • Henviser og samarbeider med andre instanser.
  Som f. eks barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjenesten (PPT), logoped, fysioterapeut, Familiesenteret, Psykisk helse, sosial- og barnevernstjenesten, NAV og sykehus. 

Elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Spørsmål eller beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesøster. Avtale med skolelegen formidles via helsesøster.

Helsesøster har tett samarbeid med skolen, er en del av skolens tverrfaglige team og har faste samtaler med sosiallærer/rådgiver, er med på klassetrinnsgjennomganger, ressursteam etc.

Ved forandring av timeavtale er det viktig å gi beskjed i god tid. Skolehelsetjenesten har egne lokaler på skolen og er en del av skolemiljøet.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Foresatte/eleven har rett til innsyn i journalen. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell). 
Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en del av Forebyggende enhet i bydelen. 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo Kommunes nettsider